Đà nẵng - Hội an : Con nước câu. | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Đà nẵng - Hội an : Con nước câu.

Thảo luận trong 'CLB Câu Cá Đà Nẵng - Hội An' bắt đầu bởi dongcienco5, 5/7/07.

 1. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Mạch n&agrave;y để mọi người trao đổi về con nước c&acirc;u!</font>
  </p>
  <p>
  <img src="http://4so9.com/cauca/../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-11.gif" border="0" alt="Bối&amp;nbsp;rối" title="Bối&amp;nbsp;rối" width="28" height="23" />
  </p>
   
 2. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff"></font>
  </p>
   
 3. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p align="justify">
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Đ&ocirc;ng vừa c&oacute; được lịch ng&agrave;y con nước con ( Con nước ươn) , tổng kết được từ c&aacute;c cần thủ nhiều kinh nghiệm, lịch t&iacute;nh theo ng&agrave;y &acirc;m lịch:</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 1 :&nbsp; Ng&agrave;y 5 , 19</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 2 : Ng&agrave;y 17, 29</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 3 : Ng&agrave;y 13, 27</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 4 : Ng&agrave;y 11 , 25</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 5 : Ng&agrave;y 9 , 23</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 6 : Ng&agrave;y 7 , 21</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 7 : Ng&agrave;y 5 , 19</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 8 : Ng&agrave;y 17 , 29</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 9 : Ng&agrave;y 13, 27</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 10 : Ng&agrave;y 11 , 25</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 11 : Ng&agrave;y 9, 23</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&aacute;ng 12 : Ng&agrave;y 7 , 21</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font size="3"><font face="Times New Roman" color="#0000ff">Theo kinh nghiệm của c&aacute;c cần thủ cung cấp lịch n&agrave;y th&igrave; n&ecirc;n c&acirc;u trước v&agrave; sau ng&agrave;y con nước con 3 ng&agrave;y. C&oacute; một số &yacute; kiến cho rằng c&acirc;u đ&uacute;ng ng&agrave;y con nước con c&aacute; sẽ ăn, tuy vậy theo tổng kết th&igrave; thấy c&acirc;u trước v&agrave; sau 3 ng&agrave;y c&oacute; nhiều c&aacute; hơn, ng&agrave;y con nước con con nước rất kh&oacute; chịu, kh&ocirc;ng l&ecirc;n kh&ocirc;ng xuống, tr&ocirc;ng cứ lừ đừ,&nbsp;c&oacute; lẽ v&igrave; th<font face="times new roman,times" color="#0000ff">ế n&ecirc;n con c&aacute; n&oacute; nh&aacute;c vận&nbsp;động.</font></font></font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font size="3"><font face="Times New Roman" color="#0000ff">Mọi người c&oacute; thể&nbsp;đối chiếu lịch tr&ecirc;n với bảng theo d&otilde;i thuỷ triều của Cảng s&agrave;i&nbsp;g&ograve;n&nbsp;đ&atilde;&nbsp;được th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n 4so9.</font></font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Xem t<font face="Verdana" color="#000000"><font face="times new roman,times" color="#0000ff">ại&nbsp;đ&acirc;y :</font> </font></font>&nbsp;
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">&nbsp;<a href="http://www.csg.com.vn/code/v_tidalchart.jsp">http://www.csg.com.vn/code/v_tidalchart.jsp</a></font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Đối chiếu với bảng thuỷ triều n&agrave;y th&igrave; lịch con nước con ở tr&ecirc;n ph&ugrave; hợp lắm.</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Con nước ở Đ&agrave; nẵng - Hội an những ng&agrave;y con nước tốt ( tạm gọi l&agrave; thế cho dễ hiểu) c&oacute; 02 con nước r&otilde; r&ecirc;t. C&oacute; thể thấy một qui luật đơn giản l&agrave; tuần n&agrave;y con nước tốt th&igrave; tuần tới sẽ l&agrave; con nước k&eacute;m.</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">C&oacute; g&igrave; th&ecirc;m mọi người bổ sung tiếp...</font>
  </p>
  <p>
  <img src="http://4so9.com/cauca/../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-40.gif" border="0" alt="Tuyệt" title="Tuyệt" width="25" height="27" />
  </p>
   
 4. loctran

  loctran Thành viên mới

  <p>
  Đọc qua lịch của con nước con của anh Đ&ocirc;ng, em c&oacute; &yacute; kiến như sau:
  </p>
  <p>
  C&oacute; hai điều cần bổ sung th&ecirc;m&nbsp;đ&oacute; l&agrave;:
  </p>
  <p>
  Thứ nhất: th&aacute;ng 2 v&agrave; th&aacute;ng 8 &Acirc;L c&oacute; đến 3 ng&agrave;y nước con, c&aacute;i n&agrave;y c&oacute; thể kiểm nghiệm bằng c&aacute;ch thử v&agrave;o những ng&agrave;y n&agrave;y đi c&acirc;u l&agrave; biết, đ&oacute; l&agrave; ng&agrave;y 5,17,23. Những ng&agrave;y n&agrave;y như l&agrave; quy luật kh&ocirc;ng thay đổi cho d&ugrave; năm n&agrave;y hay năm kh&aacute;c, nước con kh&ocirc;ng bao giờ rơi v&agrave;o ng&agrave;y chẵn, nếu ai đ&oacute; n&oacute;i nước con l&agrave; ng&agrave;y chẵn th&igrave; sai b&eacute;t. V&agrave; cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; một điều: th&aacute;ng sau = th&aacute;ng trước - 2, trong c&ugrave;ng một th&aacute;ng th&igrave; ng&agrave;y sau = ng&agrave;y trước + 14.
  </p>
  <p>
  Thứ hai: anh Đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng n&oacute;i đến th&aacute;ng nhuần, nếu th&aacute;ng nhuần th&igrave; cũng chẳng c&oacute; g&igrave; kh&oacute; v&igrave; ng&agrave;y nước con cũng y chang th&aacute;ng trước th&ocirc;i, v&iacute; dụ nhuần th&aacute;ng 3 th&igrave; th&aacute;ng 3 sau cũng c&oacute; ng&agrave;y nước con l&agrave; 13,27.
  </p>
  <p>
  Ng&agrave;y nước con đ&uacute;ng l&agrave; c&aacute; ăn chậm, nhưng chậm m&agrave; chắc v&igrave; c&aacute; nhỏ nhỏ kh&ocirc;ng đi ph&aacute;, chẳng c&oacute; con g&igrave; ph&aacute; n&ecirc;n c&aacute; to mới c&oacute; cơ hội v&igrave; &quot;t&iacute;nh c&aacute; lớn đằm t&iacute;nh hơn&quot;, n&oacute;i theo d&acirc;n c&acirc;u nghề.
  </p>
  <p>
  Đ&acirc;y cũng l&agrave; kinh nghiệm của bản th&acirc;n em v&agrave; học hỏi th&ecirc;m c&aacute;c b&aacute;c đi c&acirc;u nghề, c&aacute;c b&aacute;c hay đi l&agrave;m nghề c&aacute; tr&ecirc;n s&ocirc;ng tr&ecirc;n biển trong những lần c&aacute;c b&aacute;c ấy đ&atilde; chịu nhấm nh&aacute;p ch&uacute;t cay cay với ... em!
  </p>
   
 5. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p align="justify">
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Hay qu&aacute; Lộc ơi!</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">C&aacute;i bảng con nước con m&igrave;nh đưa c&oacute; t&iacute;nh kinh nghiệm rất nhiều, như m&igrave;nh n&oacute;i đối chiếu với bảng thuỷ triều cũng thấy ph&ugrave; hợp lắm, c&aacute;c ng&agrave;y&nbsp;gần ng&agrave;y con nước con th&igrave; kiểu&nbsp;nước&nbsp;tương&nbsp;đối giống nhau.</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <img src="http://4so9.com/cauca/../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-15.gif" border="0" alt="Ch&acirc;n&amp;nbsp;trong&amp;nbsp;miệng" title="Ch&acirc;n&amp;nbsp;trong&amp;nbsp;miệng" width="47" height="20" />&nbsp;
  </p>
   
 6. binhdo

  binhdo Thành viên mới

  Các bác vui lòng up lại cái hình con nước cho em xem...sao mà ko thấy cái bẳng con nước đâu cả ......
   
 7. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Gởi bạn Thanh B&igrave;nh.</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Bạn đọc kỹ bảng thống k&ecirc; c&aacute;c ng&agrave;y con nước con đ&atilde; n&ecirc;u ở b&agrave;i viết b&ecirc;n dưới v&agrave; nội dung giải th&iacute;ch k&egrave;m theo.</font>
  </p>
   
 8. dangngocsang

  dangngocsang Thành viên mới

  <p>
  * C&aacute;m ơn lịch ng&agrave;y con nước con của Anh Đ&ocirc;ng. Rất chi tiết !
  </p>
  <p>
  Đ&uacute;ng l&agrave; c&acirc;u v&agrave;o những ng&agrave;y c&oacute; nước con thường gặp h&agrave;ng lớn. (OK với &yacute; kiến Anh Lộc). C&aacute; ăn chậm m&agrave; chắc lắm&nbsp;đ&oacute;&nbsp;Anh.&nbsp; Ki&ecirc;n nhẫn ch&uacute;t l&agrave; dễ gặp lắm, c&ograve;n kh&ocirc;ng th&igrave; ra về ...m&oacute;m cũng cười.... H&iacute; h&iacute;....
  </p>
  <p>
  Em c&oacute; nghe qua&nbsp;&yacute; kiến của một số&nbsp;B&aacute;c l&atilde;o th&agrave;nh&nbsp;đi biển thường&nbsp;l&agrave; v&agrave;o ng&agrave;y 07 v&agrave; 23 &acirc;m lịch h&agrave;ng th&aacute;ng l&agrave; c&oacute; nước con. V&agrave; c&oacute; l&uacute;c trước hoặc sau 1-2 ng&agrave;y.
  </p>
  <p>
  V&agrave; từ trước đến nay Em&nbsp;kiểm nghiệm thấy tương đối ch&iacute;nh x&aacute;c. Thường những ng&agrave;y đ&oacute;, Em thường&nbsp;đi c&acirc;u&nbsp;đ&ecirc;m tại B&atilde;i Nam, B&atilde;i Nam&nbsp;&ocirc;, hoặc tr&uacute;ng thứ 7 l&agrave; &quot;d&ocirc;ng tuốt&quot; v&ocirc;&nbsp;Cảng Dung Quốc. hay Cảng ga Kỳ H&agrave;.. V&agrave;o giờ chạng vạng, hay khuya&nbsp;hồ kh&ocirc;ng bao giờ Em d&aacute;m c&acirc;u 02 cần,&nbsp;h&agrave;ng lớn&nbsp;bứt&nbsp;đồ&nbsp;đi d&agrave;i d&agrave;i.&nbsp;
  </p>
  <p>
  C&oacute;&nbsp;&yacute; n&agrave;y Em thắc mắc ch&uacute;t:
  </p>
  <p>
  1- Con nước con c&oacute; phải l&agrave; con nước ươn hay kh&ocirc;ng? V&agrave; theo Anh l&agrave; con nước ươn.
  </p>
  <p>
  2 Em&nbsp;hiểu con nước con thường l&agrave;&nbsp;con nước&nbsp;đầy&nbsp;sau&nbsp;đ&oacute; giật r&ograve;ng&nbsp;v&agrave; chuyển l&ecirc;n lại&nbsp;trong khoảng thời gian ngắn (B&igrave;nh qu&acirc;n khoảng 2-3 giờ) đồng hồ).
  </p>
  <p>
  Cần ch&uacute;&nbsp;&yacute; con nước con rơi v&agrave;o&nbsp;thời&nbsp;điểm&nbsp;chạng vạng, hoặc khuya&nbsp;l&agrave;&nbsp;tốt lắm đ&oacute;. V&agrave; để t&iacute;nh được nước con v&agrave;o&nbsp;thời&nbsp;điểm&nbsp;n&agrave;o, cần phải nắm được giờ con nước l&ecirc;n xuống v&agrave;o mỗi ng&agrave;y theo &acirc;m lịch.
  </p>
  <p>
  &nbsp;Anh Em m&igrave;nh t&igrave;m hiểu th&ecirc;m h&igrave; !
  </p>
  <p>
  Th&acirc;n ch&agrave;o !
  </p>
   
 9. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Bạn Sang!</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Con nước con hay c&ograve;n gọi l&agrave; con nước ươn hay c&ograve;n gọi l&agrave; l&igrave;nh x&igrave;nh. Gặp mấy ng&agrave;y n&agrave;y ( Khoảng 02 ng&agrave;y) mực nước trong ng&agrave;y l&ecirc;n xuống kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng ( C&oacute; lẽ v&igrave; thế m&agrave; gọi l&agrave; l&igrave;nh x&igrave;nh), th&ocirc;ng thường chỉ giao&nbsp;động khoảng 0,2 - 0,3m, mực nước b&igrave;nh qu&acirc;n nằm&nbsp;giữa mức&nbsp;kiệt v&agrave; lớn.</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Do&nbsp;mực nước trong ng&agrave;y l&ecirc;n xuống kh&ocirc;ng r&otilde;&nbsp;r&agrave;ng như thế n&ecirc;n sự trao&nbsp;đổi trong nước k&eacute;m, c&oacute; lẽ v&igrave; vậy m&agrave; c&aacute;&nbsp;&iacute;t&nbsp;ăn. Tất nhi&ecirc;n l&agrave; nếu n&oacute;&nbsp;đ&oacute;i m&agrave; thả miếng mồi ngay mũi th&igrave; n&oacute; cũng&nbsp;xơi tuốt.&nbsp;</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">T&iacute;nh to&aacute;n&nbsp;đi c&acirc;u theo con nước con hay d&ugrave;ng cho c&acirc;u gần bờ, nếu&nbsp;đi c&acirc;u biển xa th&igrave; kh&ocirc;ng cần lắm , cứ trời&nbsp;đẹp l&agrave; o&aacute;nh th&ocirc;i.</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Th&acirc;n!&nbsp;&nbsp;</font>
  </p>
   
 10. dangngocsang

  dangngocsang Thành viên mới

  <p>
  * Ch&agrave;o Anh Đ&ocirc;ng !
  </p>
  <p>
  Đ&uacute;ng rồi. Nước con c&oacute; mực nước giao động rất &iacute;t. Sang&nbsp;thường đi c&acirc;u bờ l&agrave; chủ yếu.
  </p>
  <p>
  10 ng&agrave;y qua lu bu sự vụ qu&aacute; (d&acirc;n Kế to&aacute;n m&agrave;), b&acirc;y giờ xong việc rồi...Nhớ biển qu&aacute; rồi. Chiều ni chắc tranh thủ giờ nước đang l&ecirc;n, phi thẳng ra B&atilde;i&nbsp;Đa (Sơn Tr&agrave;)&nbsp;canh me thử sao h&igrave;. (4h30 - 8h00 tối th&ocirc;i)
  </p>
  <p>
  Nếu Anh Đ&ocirc;ng c&oacute; đi th&igrave; thấy thằng n&agrave;o nhỏ con, ốm, cầm c&aacute;i cần 4 m&eacute;t, (k&egrave;m c&aacute;i giỏ nữa chứ)&nbsp;th&igrave; ch&iacute;nh l&agrave; Sang rồi đ&oacute;.
  </p>
  <p>
  Hẹn gặp Anh.
  </p>
   
 11. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">To : Sang !</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Đ&ocirc;ng đang ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n n&ecirc;n chiều nay th&igrave; chịu! Chủ nhật n&agrave;y đi tất ni&ecirc;n giao lưu với hội ĐN-HA cho vui, mời đấy!!!</font>
  </p>
   
 12. trandinhhien

  trandinhhien Thành viên mới

  <p>
  Gởi Đ&ocirc;ng v&agrave; B&aacute;c Linh
  </p>
  <p>
  Hiền c&oacute; biết 1 số cần thủ cũng thuộc loại &quot; c&oacute; số &quot; v&agrave; chỉ Hiền c&aacute;ch t&iacute;nh&nbsp; giờ nước c&acirc;u rất đơn giản, cụ thể l&agrave;: lấy ng&agrave;y &acirc;m lịch ( nếu hơn 10 hoặc 20 th&igrave; trừ đi h&agrave;ng chục ) trừ đi 3 l&agrave; ra giờ con nước c&acirc;u. Vd h&ocirc;m nay l&agrave; mồng 2 trừ đi 3 th&igrave; -1 tức 11giờ đi c&acirc;u l&agrave; được, trong ng&agrave;y th&igrave; cứ th&ecirc;m 6h cứ vậy m&agrave; t&iacute;nh. Kh&ocirc;ng biết với c&aacute;ch t&iacute;nh như vậy c&oacute; được kh&ocirc;ng, nhờ Đ&ocirc;ng v&agrave; B&aacute;c Linh tư vấn th&ecirc;m vụ n&agrave;y nhe.&nbsp;
  </p>
   
 13. ngoclinh

  ngoclinh Chủ nhiệm CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An

  <p>
  <font size="2">@ B&aacute;c Hiền ! </font>
  </p>
  <p>
  <font size="2">M&igrave;nh đ&atilde; tham khảo một số c&aacute;ch t&iacute;nh con nước, rồi ghi ch&eacute;p v&agrave;o sổ để theo d&otilde;i, đối chiếu nhiều năm; nhưng chả c&oacute; năm n&agrave;o giống năm n&agrave;o...! M&atilde;i cho đến giờ chưa r&uacute;t ra kết luận ch&iacute;nh x&aacute;c n&ecirc;n kh&ocirc;ng d&aacute;m b&agrave;n ! M&igrave;nh nghĩ n&oacute; c&ograve;n nhiều yếu tố kh&aacute;c chưa hiểu được ! </font>
  </p>
   
 14. dungnhok

  dungnhok Thành viên mới

  <p>
  &nbsp;
  </p>
  <p>
  &nbsp;c&oacute; ai gi&uacute;p tui đăng k&iacute; tham gia đơt c&acirc;u thi lần n&agrave;y tai b&atilde;i &ocirc;ng l&atilde;nh với,&nbsp;<br />

  </p>
  <p>
  cảm ơn rất nhiều.
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 15. dangngocsang

  dangngocsang Thành viên mới

  <P>* Gởi Anh Đông! </P> <P>Trưa nay Sang đi làm, mỗi ngày thường hay ghé qua Sông Hàn vừa đi vừa ngó chút mà....Thế là chiều nay 3h30' sắp xếp xong việc (Dĩ nhiên là cũng phải&nbsp;làm công tác tư tưởng với Bà Xã&nbsp;nhờ đón Bé). Phi thẳng qua Chợ Hàn, bóc 15 con tôm to, thấy cá nục bóc 3 con (Eo ui! Giá 9.000 đồng /3 con), làm mồi nhanh ra đến Bãi Đa là 5giờ kém - Giờ nước đang lên. </P> <P>Sang tính mồng hai nước lò&nbsp;(đang lên) khoảng 3h00, mình đi giờ này nước đang chảy- OK. </P> <P>Đến giờ chạng vạng, dạo qua dạo lại mấy đường bằng mồi tôm bắt Mú không thấy động tĩnh. Lạ quá, nước đang chảy, biển êm mà lạ.... </P> <P>Hút thuốc thôi, đổi vào miếng cá nục, móc lưỡi cầu luồn vào trong. bạt ra tay mân mê sợi cước 40,&nbsp; thì ra 5 phút sau nghe......"cụp", thả cước ra một đoạn, giở cần,&nbsp; nó phóng Anh ơi.. Lúc lấy cá&nbsp;lên, nghĩ báo Anh cho vui nhưng mà máy&nbsp;đâu mà gọi... Hì hì...&nbsp; Một Em Hồng , đem về thả trong hồ,&nbsp;khoảng 1.2kg (chiều dài 02 gang tay, mình cũng dày đấy), nó đang lù lù nhìn Sang đây này<IMG title=Chân&nbsp;trong&nbsp;miệng height=20 alt=Chân&nbsp;trong&nbsp;miệng src="http://4so9.com/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-4.gif" width=28 border=0>. Sang đứng lên về luôn. Bà Xã ngạc nhiên: Sao đi câu về sớm thế? Mới 2 tiếng đồng hồ. (Trong bụng nghĩ: không biết Bà Xã có nghĩ mình đi mua không đây)&nbsp;Hì hì..... Thông thường Sang canh nước đi khoảng 3 tiếng không thấy là về, ngồi lâu làm gì?&nbsp;Thư giản cũng tranh thủ ... Hì hì...&nbsp; </P> <P>Báo Anh Em chia vui nghe. </P> <P>&nbsp;Mục đích Sang muốn nói qua bài này, hãy&nbsp;cố gắng tìm hiểu nắm&nbsp;lịch nước&nbsp;cho chắc, mồi chuẩn là khả năng có cá rất cao. Đi câu một mình mà móm hoài thì buồn và nản đấy.. </P> <P>* Nay cũng mạn phép thông báo với Anh Em, ai có nhu cầu xem lịch nước&nbsp;Quý&nbsp;I&nbsp;năm 2008, Sang có&nbsp;đây, Email cho Sang : <A href="mailto:dangngocsang@gmail.com">dangngocsang@gmail.com</A>- Sang sẽ gởi ngay để nghiên cứu nhé. </P> <P>&nbsp;* Cũng mong nhắn với mấy Anh Em thường câu tối, liên hệ nhau đi cho vui.... </P> <P>Thân chào. </P>
   
 16. dangngocsang

  dangngocsang Thành viên mới

  <P> </P> <P>* Sang gởi lịch nước trong tháng 01 - 02 -03 năm 2008 để mọi người xem và đi thừ nghe. </P> <P>Lịch này tính theo Dương lịch , nhớ ráp ngày Âm lịch vào bên cạnh&nbsp;để&nbsp;dễ đúc kết, và tìm hiểu thêm. </P> <P>Anh Em lưu ý ngày nào&nbsp;có khoảng thời gian&nbsp;nước đầy và ròng lệch nhau ít, câu vào khoảng thời gian đó dễ gặp hàng lớn lắm . Tuy nhiên, cũng phải chuẩn bị mồi cho tốt, và&nbsp;xác&nbsp;định&nbsp;điạ điểm câu, cũng như điạ thế thả mồi. Chứ chọn&nbsp;được nước tốt, mà đi câu trong cạn, lại thêm quăng mồi lên đá thì làm gì có cá... Hì hì.... </P> <P>*Sang cũng mới tập tành câu thôi (Anh Sơn- Bảy nhỏ biết mà! Rãnh rỗi Sang hay ghé Anh Sơn chơi), nhưng&nbsp;được cái không biết mà chịu hỏi nên&nbsp;được nhiều Tiền bối&nbsp;bày vẽ , tính nước nữa nên lúc nào&nbsp;đi cũng&nbsp;có cá lai rai.&nbsp;Ít bị móm ...&nbsp; Hì hì.......&nbsp; </P> <H2><FONT size=1>Tháng 01</FONT></H2>
  <TABLE cellSpacing=1 width=654 border=1>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Day </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center><BR>Low </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center><BR>Low </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Moon </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Sunrise </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Sunset </P></FONT></STRONG></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 1 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 2:54 AM ICT / 1.06 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:46 AM ICT / 0.83 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:21 PM ICT / 1.27 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:14 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:25 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 2 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:38 AM ICT / 0.90 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:03 AM ICT / 0.97 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:06 AM ICT / 0.91 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:52 PM ICT / 1.29 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:15 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:26 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 3 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:50 AM ICT / 0.81 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:23 AM ICT / 0.99 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:21 AM ICT / 0.98 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:25 PM ICT / 1.32 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:15 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:27 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 4 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:41 AM ICT / 0.73 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:01 PM ICT / 1.34 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:15 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:27 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 5 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:22 AM ICT / 0.65 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:39 PM ICT / 1.37 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:28 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 6 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:00 AM ICT / 0.59 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:19 PM ICT / 1.39 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:28 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 7 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:36 AM ICT / 0.54 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:58 PM ICT / 1.42 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:29 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 8 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:10 AM ICT / 0.50 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:44 PM ICT / 1.11 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:41 PM ICT / 1.11 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:36 PM ICT / 1.44 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> New Moon </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:30 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 9 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:43 AM ICT / 0.48 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:03 PM ICT / 1.11 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:44 PM ICT / 1.10 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:13 PM ICT / 1.44 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:30 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 10 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:14 AM ICT / 0.47 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:26 PM ICT / 1.12 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:46 PM ICT / 1.10 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:50 PM ICT / 1.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:31 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 11 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:45 AM ICT / 0.48 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:49 PM ICT / 1.13 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:55 PM ICT / 1.08 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:28 PM ICT / 1.39 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:31 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 12 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:13 AM ICT / 0.51 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:12 PM ICT / 1.15 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:13 PM ICT / 1.06 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:32 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 13 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 12:08 AM ICT / 1.33 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:41 AM ICT / 0.56 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:36 PM ICT / 1.17 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:35 PM ICT / 1.02 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:33 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 14 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 12:53 AM ICT / 1.25 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:09 AM ICT / 0.63 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:01 PM ICT / 1.21 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:56 PM ICT / 0.95 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:33 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 15 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 1:47 AM ICT / 1.14 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:35 AM ICT / 0.72 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:29 PM ICT / 1.25 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:14 PM ICT / 0.87 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:34 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 16 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 3:02 AM ICT / 1.03 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:01 AM ICT / 0.81 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:02 PM ICT / 1.29 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:32 PM ICT / 0.77 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> First Quarter </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:34 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 17 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 5:45 AM ICT / 0.94 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:26 AM ICT / 0.89 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:44 PM ICT / 1.33 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:35 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 18 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:50 AM ICT / 0.66 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:44 AM ICT / 0.97 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:40 AM ICT / 0.97 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:38 PM ICT / 1.37 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:36 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 19 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:04 AM ICT / 0.56 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:39 PM ICT / 1.40 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:36 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 20 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:07 AM ICT / 0.47 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:40 PM ICT / 1.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:37 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 21 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:01 AM ICT / 0.41 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:54 AM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:40 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:37 PM ICT / 1.45 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:37 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 22 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:48 AM ICT / 0.37 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:11 PM ICT / 1.10 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:16 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:29 PM ICT / 1.45 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> Full Moon </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:38 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 23 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:31 AM ICT / 0.37 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:35 PM ICT / 1.11 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:42 PM ICT / 1.07 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:16 PM ICT / 1.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:38 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 24 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:09 AM ICT / 0.39 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:01 PM ICT / 1.12 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:00 PM ICT / 1.04 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:01 PM ICT / 1.39 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:39 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 25 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:43 AM ICT / 0.44 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:28 PM ICT / 1.14 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:08 PM ICT / 1.00 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:44 PM ICT / 1.32 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:40 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 26 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:14 AM ICT / 0.51 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:53 PM ICT / 1.15 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:10 PM ICT / 0.96 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:40 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 27 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 12:25 AM ICT / 1.23 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:40 AM ICT / 0.59 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:18 PM ICT / 1.16 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:09 PM ICT / 0.91 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:41 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 28 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 1:08 AM ICT / 1.14 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:03 AM ICT / 0.67 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:41 PM ICT / 1.18 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:09 PM ICT / 0.87 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:41 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 29 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 1:55 AM ICT / 1.04 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:21 AM ICT / 0.75 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:05 PM ICT / 1.19 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:11 PM ICT / 0.82 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:18 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:42 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 30 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 3:00 AM ICT / 0.95 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:32 AM ICT / 0.83 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:31 PM ICT / 1.20 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:18 PM ICT / 0.77 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> Last Quarter </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:42 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 31 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="12%"><FONT size=2><P> 6:09 AM ICT / 0.90 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:24 AM ICT / 0.89 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:02 PM ICT / 1.21 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="10%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="7%"><FONT size=2><P> 5:43 PM ICT </P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <H2><FONT size=1>Tháng 02</FONT></H2>
  <TABLE cellSpacing=1 width=660 border=1>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Day </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center><BR>Low </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center><BR>Low </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Moon </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Sunrise </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Sunset </P></FONT></STRONG></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 1 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:33 AM ICT / 0.71 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:46 PM ICT / 1.22 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:43 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 2 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:49 AM ICT / 0.65 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:51 PM ICT / 1.23 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:44 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 3 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:50 AM ICT / 0.58 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:58 PM ICT / 1.25 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:17 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:44 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 4 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:36 AM ICT / 0.53 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:55 PM ICT / 1.28 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:45 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 5 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:14 AM ICT / 0.48 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:48 AM ICT / 1.02 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:49 PM ICT / 1.02 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:43 PM ICT / 1.31 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:45 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 6 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:47 AM ICT / 0.45 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:50 AM ICT / 1.03 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:15 PM ICT / 1.01 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:27 PM ICT / 1.33 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:46 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 7 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:17 AM ICT / 0.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:04 PM ICT / 1.05 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:26 PM ICT / 0.98 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:09 PM ICT / 1.33 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> New Moon </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:15 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:46 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 8 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:45 AM ICT / 0.44 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:23 PM ICT / 1.07 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:31 PM ICT / 0.93 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:51 PM ICT / 1.31 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:15 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:46 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 9 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:11 AM ICT / 0.47 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:42 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:33 PM ICT / 0.88 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:34 PM ICT / 1.26 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:15 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:47 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 10 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:37 AM ICT / 0.52 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:03 PM ICT / 1.13 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:35 PM ICT / 0.82 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:14 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:47 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 11 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:20 AM ICT / 1.19 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:01 AM ICT / 0.59 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:26 PM ICT / 1.16 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:37 PM ICT / 0.75 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:14 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:48 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 12 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:12 AM ICT / 1.10 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:25 AM ICT / 0.67 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:52 PM ICT / 1.20 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:42 PM ICT / 0.69 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:14 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:48 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 13 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:13 AM ICT / 1.00 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:45 AM ICT / 0.75 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:20 PM ICT / 1.23 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:51 PM ICT / 0.63 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:13 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:49 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 14 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:47 AM ICT / 0.90 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:59 AM ICT / 0.83 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:55 PM ICT / 1.26 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:05 PM ICT / 0.57 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> First Quarter </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:13 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:49 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 15 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:41 PM ICT / 1.27 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:12 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:49 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 16 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:27 AM ICT / 0.52 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:48 PM ICT / 1.26 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:12 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:50 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 17 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:48 AM ICT / 0.46 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:17 PM ICT / 1.26 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:12 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:50 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 18 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:55 AM ICT / 0.41 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:35 PM ICT / 1.28 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:11 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:50 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 19 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:48 AM ICT / 0.38 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:06 AM ICT / 1.02 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:45 PM ICT / 0.99 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:38 PM ICT / 1.28 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:10 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:51 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 20 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:31 AM ICT / 0.38 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:22 AM ICT / 1.03 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:19 PM ICT / 0.94 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:30 PM ICT / 1.28 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:10 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:51 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 21 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:07 AM ICT / 0.39 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:41 AM ICT / 1.05 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:27 PM ICT / 0.89 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:18 PM ICT / 1.25 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> Full Moon </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:10 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:51 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 22 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:39 AM ICT / 0.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:02 PM ICT / 1.07 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:21 PM ICT / 0.83 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:02 PM ICT / 1.21 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:09 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:52 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 23 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:07 AM ICT / 0.49 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:23 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:09 PM ICT / 0.77 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:44 PM ICT / 1.15 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:09 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:52 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 24 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:31 AM ICT / 0.56 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:44 PM ICT / 1.11 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:53 PM ICT / 0.72 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:08 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:52 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 25 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:27 AM ICT / 1.08 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:51 AM ICT / 0.63 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:04 PM ICT / 1.12 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:38 PM ICT / 0.68 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:07 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:53 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 26 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:11 AM ICT / 1.01 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:07 AM ICT / 0.70 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:23 PM ICT / 1.13 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:24 PM ICT / 0.65 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:07 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:53 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 27 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:00 AM ICT / 0.94 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:17 AM ICT / 0.77 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:42 PM ICT / 1.13 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:14 PM ICT / 0.63 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:06 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:53 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 28 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:08 AM ICT / 0.87 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:13 AM ICT / 0.82 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:04 PM ICT / 1.13 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:12 PM ICT / 0.61 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:06 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:53 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 29 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:30 PM ICT / 1.13 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:21 PM ICT / 0.59 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> Last Quarter </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:05 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:54 PM ICT </P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <H2><FONT size=1>Tháng 03</FONT></H2>
  <TABLE cellSpacing=1 width=660 border=1>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Day </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center><BR>Low </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center><BR>Low </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>High </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Moon </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Sunrise </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2>
  <P align=center>Sunset </P></FONT></STRONG></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 1 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:07 PM ICT / 1.12 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:04 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:54 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 2 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:40 AM ICT / 0.56 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:13 PM ICT / 1.11 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:04 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:54 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 3 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:55 AM ICT / 0.52 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:12 PM ICT / 1.12 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:03 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:54 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 4 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:50 AM ICT / 0.47 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:44 AM ICT / 0.94 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:54 AM ICT / 0.94 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:32 PM ICT / 1.14 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:02 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:55 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 5 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:31 AM ICT / 0.44 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:36 AM ICT / 0.95 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:36 PM ICT / 0.91 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:30 PM ICT / 1.17 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:02 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:55 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 6 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:04 AM ICT / 0.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:46 AM ICT / 0.97 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:51 PM ICT / 0.85 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:20 PM ICT / 1.18 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:01 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:55 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 7 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:33 AM ICT / 0.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:02 AM ICT / 1.00 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:53 PM ICT / 0.78 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:08 PM ICT / 1.18 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:00 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:55 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 8 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:00 AM ICT / 0.46 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:21 AM ICT / 1.04 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:48 PM ICT / 0.69 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:56 PM ICT / 1.15 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> New Moon </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 6:00 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:55 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 9 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:26 AM ICT / 0.51 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:41 AM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:40 PM ICT / 0.61 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:45 PM ICT / 1.10 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:59 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:56 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 10 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:52 AM ICT / 0.58 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:04 PM ICT / 1.13 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:33 PM ICT / 0.53 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:58 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:56 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 11 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:37 AM ICT / 1.04 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:16 AM ICT / 0.66 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:29 PM ICT / 1.17 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:28 PM ICT / 0.47 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:57 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:56 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 12 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:35 AM ICT / 0.96 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:37 AM ICT / 0.73 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:57 PM ICT / 1.20 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:27 PM ICT / 0.43 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:57 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:56 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 13 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:50 AM ICT / 0.89 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:51 AM ICT / 0.80 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:29 PM ICT / 1.21 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:31 PM ICT / 0.41 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:56 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:56 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 14 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:06 PM ICT / 1.20 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:42 PM ICT / 0.40 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> First Quarter </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:55 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:57 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 15 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:54 PM ICT / 1.17 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:54 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:57 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 16 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:01 AM ICT / 0.40 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:11 PM ICT / 1.12 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:54 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:57 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 17 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:19 AM ICT / 0.39 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:03 AM ICT / 0.94 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:01 AM ICT / 0.94 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:11 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:53 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:57 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 18 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:25 AM ICT / 0.39 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:54 AM ICT / 0.95 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:26 PM ICT / 0.90 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:38 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:52 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:57 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 19 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:15 AM ICT / 0.40 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:08 AM ICT / 0.97 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:59 PM ICT / 0.83 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:41 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:52 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:57 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 20 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:55 AM ICT / 0.42 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:25 AM ICT / 1.00 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:57 PM ICT / 0.75 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:34 PM ICT / 1.08 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:51 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 21 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:27 AM ICT / 0.46 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:44 AM ICT / 1.02 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:42 PM ICT / 0.67 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:21 PM ICT / 1.05 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:50 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 22 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 4:54 AM ICT / 0.52 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:03 AM ICT / 1.05 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:21 PM ICT / 0.60 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:06 PM ICT / 1.02 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> Full Moon </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:49 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 23 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:18 AM ICT / 0.58 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:22 AM ICT / 1.07 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:57 PM ICT / 0.54 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:49 PM ICT / 0.99 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:49 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 24 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:37 AM ICT / 0.64 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:42 AM ICT / 1.08 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:32 PM ICT / 0.50 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:48 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Tue 25 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:33 AM ICT / 0.95 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:53 AM ICT / 0.70 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:01 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:08 PM ICT / 0.47 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:47 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Wed 26 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:19 AM ICT / 0.90 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:03 AM ICT / 0.75 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:20 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 7:48 PM ICT / 0.45 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:46 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Thu 27 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:13 AM ICT / 0.86 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 6:05 AM ICT / 0.79 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 12:40 PM ICT / 1.09 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 8:33 PM ICT / 0.45 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:46 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:58 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Fri 28 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:38 AM ICT / 0.82 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 5:34 AM ICT / 0.81 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:03 PM ICT / 1.08 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 9:26 PM ICT / 0.45 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:45 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:59 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sat 29 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 1:30 PM ICT / 1.07 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 10:28 PM ICT / 0.46 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:44 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:59 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Sun 30 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 2:07 PM ICT / 1.05 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 11:35 PM ICT / 0.46 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> Last Quarter </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:43 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:59 PM ICT </P></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=center width="8%"><STRONG><FONT size=2><P> Mon 31 </P></FONT></STRONG></TD>
  <TD vAlign=center width="13%"><FONT size=2><P> 3:01 PM ICT / 1.02 m </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="13%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%">&nbsp;</TD>
  <TD vAlign=center width="9%"><FONT size=2><P> 5:43 AM ICT </P></FONT></TD>
  <TD vAlign=center width="8%"><FONT size=2><P> 5:59 PM ICT </P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 17. ngoclinh

  ngoclinh Chủ nhiệm CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An

  <p>
  <font size="2">Nếu bạn Sang post h&igrave;nh c&aacute; theo b&agrave;i, tr&ocirc;ng n&oacute; long lanh hơn ....! Th&acirc;n.</font>
  </p>
   
 18. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p align="justify">
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff"><strong>To : Sang</strong> : Ch&uacute;c mừng nghe, dạo n&agrave;y nuớc lạnh n&ecirc;n c&aacute;c cần thủ c&acirc;u gần bờ kh&oacute; kiếm c&aacute; lắm, h&ocirc;m chiều thứ 7 vừa rồi (5-1) tớ ngồi&nbsp;ở b&atilde;i&nbsp;đa gần 02 h&nbsp;đồng hồ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; con n&agrave;o mổ rỉa g&igrave; cả,&nbsp;đến 01 c&aacute;i ch&acirc;n con t&ocirc;m cũng kh&ocirc;ng. Bợ&nbsp;được con 1,2kg l&agrave; nhất rồi&nbsp;đ&oacute;.&nbsp;</font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Để c&aacute;&nbsp;đ&oacute; t<font face="times new roman,times" color="#0000ff">ớ về chụp h&igrave;nh v&aacute;c l&ecirc;n 4so9 khoe&nbsp;đ&ecirc;...&ecirc;!</font></font>
  </p>
  <p align="justify">
  <font size="3"><font face="Times New Roman" color="#0000ff"><strong>To :&nbsp;B</strong><font face="Verdana" color="#000000"><font face="times new roman,times" color="#0000ff"><strong>&aacute;c Hiền :</strong>&nbsp;<font face="times new roman,times" color="#0000ff">Đ&uacute;ng l&agrave; c&aacute;c ngư&nbsp;&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch t&iacute;nh con nước kiệt, lớn , l&ecirc;n xuống... theo kinh nghiệm như thế. Tuy vậy b&acirc;y giờ c&oacute; c&ocirc;ng cụ&nbsp;hỗ&nbsp;trợ mạnh</font></font><font face="times new roman,times" color="#0000ff">&nbsp;l&agrave; bảng thuỷ triều của cảng S&agrave;i g&ograve;n&nbsp;(đ&atilde; c&oacute;&nbsp;đường link trong topic n&agrave;y) ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt&nbsp;đối. Muốn biết con nước trong ng&agrave;y thế n&agrave;o v&agrave;o&nbsp;đấy, bấm bấm v&agrave;i c&aacute;i l&agrave; xong.&quot; Phẻ re!&quot;.&nbsp;</font></font></font><font face="times new roman,times" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;</font></font>
  </p>
   
 19. dangngocsang

  dangngocsang Thành viên mới

  <P>Chết&nbsp;bà, Sang&nbsp;đưa lịch nước lên, Anh Em có xem&nbsp;được không vậy? sao mà nó dài ngoằng thế này<IMG title=Bối&nbsp;rối height=20 alt=Bối&nbsp;rối src="http://4so9.com/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-42.gif" width=20 border=0>. Anh Em cố gắng xem nghe.&nbsp;Néu tiện thỉ&nbsp;Email: <A href="mailto:dangngocsang@gmail.com">dangngocsang@gmail.com</A> , Sang gởi ngay.&nbsp; </P> <P>* Sáng nay đi làm check mạng, nhận được tin nhắn của mấy Anh vui lắm. Tối hôm qua Sang cũng muốn đưa cái mặt bà cá Hồng lên cho Anh Em "chộ" cho vui. Khổ nổi , máy ảnh KTS thì No, di động thì sài loại amatuer.. Chỉ có Webcam, nhưng lại chưa&nbsp;cài Driver. Trưa ni Sang online update Driver cho nó rồi Post hình Anh Em xem cho vui nghe.. </P> <P>* Biển yên lắm rồi. Chiều ni có thể&nbsp;bắt &nbsp;Mú ở Ghềnh Nam Ô là OK đó. </P> <P> Nhưng mà chú ý nước đấy. Đi 4h chiều đến 8h00 tối là OK rồi.</P> <P> </P>
   
 20. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">
  <div style="text-align: center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/hong_sang1.jpg" alt="hong_sang1" title="hong_sang1" width="352" height="288" />
  </div>
  <div style="text-align: center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/hong_sang_2.jpg" alt="hong_sang_2" title="hong_sang_2" width="352" height="288" />
  </div>
  </font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Ch&uacute; Hồng của Mr Sang t&oacute;m được ở b&atilde;i đa h&ocirc;m qua đ&acirc;y b&agrave; con wơi! Ch&uacute; ta đang bơi trong hồ, tr&ocirc;ng cũng ho&agrave;ng tr&aacute;ng phết!</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff"></font>
  </p>
   

Thế Giới Mồi Câu - mồi câu cá

Chia sẻ trang này